Datenschutzerklärung

Zavedamo se pomena zasebnosti, zato se vsak dan trudimo, da bi lahko zagotovili varno in ustrezno obdelavo vaših osebnih podatkov. 

Prosimo vas, da pred podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov to politiko zasebnosti skrbno preberete.

Lastnik in upravljavec spletne strani je društvo Tačke pomagačke.


V društvu spoštujemo vašo zasebnost in v skladu s predpisi po:

 • Zakonu o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, (Uradni list RS, št. 94/07),
 • Zakonu o elektronskih komunikacijah ZEKom-1, Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in
 • Uredbi EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR)


Na spletni strani www.tackepomagacke.si (v nadaljevanju spletna stran) izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kot je zapisano v nadaljevanju te politike zasebnosti.
 

Pomen izrazov

Obiskovalec ali uporabnik spletne strani je vsaka oseba, ki obišče spletno stran.

Posameznik je fizična oseba, katere osebni podatki se obdelujejo na spletni strani.. Posamezniki v smislu te politike so:

 • kontaktne osebe oziroma registrirani uporabniki/člani pri naročnikih,
 • prijavljeni na dogodke in novice.

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati (primer: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa, itd.).

Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah...

Društvo nastopa v vlogi upravljavca osebnih podatkov.
 

Katere osebne podatke obdelujemo

O obiskovalcih spletne strani

Ime, priimek, e-poštni naslov in datum in ura prejema podatkov.

Podatke obdelujemo samo v primeru, da jih obiskovalec spletne strani vpiše v kontaktni obrazec.


Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili?

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov.

Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali oz. blokirali dostop do njih. 

Lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo uporabljati za namene neposrednega trženja. V tem primeru bomo v 30 dneh ustrezno preprečili uporabo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter vas o tem obvestili.

Konkretni roki hrambe osebnih podatkov so različni glede na kategorijo posameznikov, na katere se nanašajo, in so navedeni v nadaljevanju.

Obiskovalci spletne strani
Komunikacija preko kontaktnega obrazca: 5 let od (zadnje) komunikacije.
Pošiljanje e-poštnih sporočil: do preklica.
 


Obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke v skladu z Uredbo lahko društvo upravlja, zbira in obdeluje le:

 • na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja, če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo
 • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

Za katere namene obdelujemo osebne podatke

Vaše osebne podatke za katere je potrebno vaše izrecno in pisno soglasje, društvo upravlja, zbira in obdeluje zgolj v okviru namenov, za katere so nam bili podatki posredovani.

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

V nadaljevanju pojasnjujemo namene po posameznih kategorijah posameznikov.

Obiskovalci spletne strani

Komunikacija z uporabnikom, ki je izpolnil kontaktni obrazec na spletni strani.

Pošiljanje e-poštnih sporočil za namen pošiljanja odgovora na poslano zahtevo.  Vpis oziroma posredovanje osebnih podatkov na spletni strani je prostovoljno.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).


Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov s katerimi ste soglašali.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naš naslov ali na elektronski naslov dostopen na naši spletni strani.

V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo društvo vse zbrane osebne podatke, izbrisala ter jih takoj prenehala obdelovati.
 

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Nova uredba vam prinaša številne pravice na področju varstva osebnih podatkov, ki so:

 • pravico do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov
 • pravico do dopolnitve netočnih ali pomanjkljivih osebnih podatkov v zvezi z vami
 • pravico do takojšnjega izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami
 • pravico do seznanitve s strani upravljalca v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu
 • pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov
 • pravico do zahteve po omejitvi obdelave vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora
 • pravico do prenosljivosti vaših podatkov
 • pravico do posredovanja osebnih podatkov, ki jih obdeluje v zvezi z vami
 • pravico do posredovanja osebnih podatkov, ki jih obdeluje v zvezi z vami, drugemu upravljavcu, če to zahtevate
 • pravico do ugovora
 • pravico do prenehanja uporabe podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja (
 • pravico do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo oziroma upravljavcu. Zahtevo pošljete po pošti na naš naslov ali na elektronski naslov dostopen na naši spletni strani.
 

Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.sigp.ip@ip-rs.si.
 

Kontakt in uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki

V primeru vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo družbe:


Društvo Tačke pomagačke

p. p. 5591

1129 Ljubljana

tel: 031 865 800

info@tackepomagacke.si


Ta politika velja od 26.5.2023.